Privacyverklaring

In deze privacyverklaring geven wij uitleg over welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt en op welke manier, zowel online als offline.

Privacy door gebruik van deze website

Wat het verwerken van online gegevens betreft, is dit beleid alleen van toepassing op deze website: https://www.danacentrum.nl. 

Als u deze site via een link of anderszins verlaat, valt u onder het beleid van de betreffende websiteaanbieder. Wij hebben geen controle over dat beleid of de voorwaarden van de website en u dient hun beleid te controleren voordat u doorgaat met het bezoeken van de site.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dana MD B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dana MD B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dana MD B.V. verstrekt. Dana MD B.V. kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens 
– Telefoonnummer
– E-mailadres 
– Geboortedatum
– IP-adres 

Waarom Dana MD B.V. gegevens nodig heeft 

Dana MD B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan Dana MD B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het afnemen van verloskundige zorg en/of behandelingen Integral Pelvic Therapy, het volgen van een van onze opleidingen of workshops, of het huren van praktijk- of workshopruimte. 

Hoe lang Dana MD B.V. gegevens bewaart 

Dana MD B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen 

Dana MD B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dana MD B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Google Analytics 

Dana MD B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dana MD B.V. heeft hier geen invloed op. 

Dana MD B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het algemene e-mailadres van Dana MD B.V. Dana MD B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen 

Dana MD B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via ons algemene e-mailadres of telefoonnummer.

Danacentrum.nl is een website van Dana MD B.V.

Dana MD B.V. is als volgt te bereiken: 

Post- en vestigingsadres: Boulevard 19, 3707 BL Zeist

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78638879

Telefoon: +31302006460

E-mailadres: info@danacentrum.nl

Privacy/gebruik persoonsgegeven cliënten die bij Dana MD B.V. onder verloskundige zorg komen

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goede zorg te kunnen bieden en nodig voor het financieel afhandelen van de zorg aan jou bij de zorgverzekeraars wanneer van toepassing. 

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn als wij denken dat je gezondheid ernstig gevaar loopt, of als wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen (bijvoorbeeld het verplicht melden van zaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid). In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Danacentrum (Dana MD B.V.) wettelijk verplicht om voorafgaand aan het aanbieden van verloskundige zorg, schriftelijke toestemming te vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Zonder jouw toestemming kunnen wij niet overgaan tot het aanbieden van verloskundige zorg. 

Door akkoord te geven op deze privacy overeenkomst verklaar je akkoord te gaan met:

  • Het in ons elektronisch patiënten dossier (EPD) opslaan en het verwerken van de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoon, geboortedatum, burgerlijke staat, gegevens huisarts, gegevens zorgverzekering, Burgerservicenummer, bijzondere persoonsgegevens (m.n. in de vragenlijst zoals gegevens over etnische afkomst, gegevens over gezondheid), je zwangerschapsgegevens en de gegevens van eventuele eerdere zwangerschappen, evenals naam en contactgegevens van je partner indien van toepassing;
  • Het delen van je gegevens met andere zorgverleners die belast zijn met de begeleiding van jouw zwangerschap (zoals gynaecoloog, kinderarts, huisarts, kraamzorg etc.); 
  • Het uitwisselen van de volgende gegevens: je naam, adres, geboortedatum, BSN, verzekeringsnummer en welke vorm van zorg is verleend, met jouw zorgverzekeraar voor het declareren van verleende zorg;
  • Met het gebruiken van het doorgegeven e-mailadres voor verloskundige doeleinden en het sturen van informatie over onze praktijk. 

Alle medewerkers binnen Danacentrum gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar (vanaf het laatste consult), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou of je kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.

Als wij gegevens of informatie over jou willen opvragen bij (voormalige) praktijken of zorgverleners, dan vragen wij jou hier uitdrukkelijk toestemming voor, en vul je daar een apart toestemmingsformulier voor in.

Huisarts

Wij informeren je huisarts over jouw zwangerschap. Dit is bijvoorbeeld belangrijk i.v.m. bestaand of toekomstig medicijngebruik. Gegevens die relevant zijn voor de begeleiding van je zwangerschap worden uitgewisseld. Je huisarts ontvangt ook een bericht als je bevallen bent.

Perined en Peridos:

Door ondertekening van onze zorgovereenkomst geef je Danacentrum toestemming om anonieme informatie te verstrekken aan de instanties Perined en Peridos.

Perined heeft tot doel om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten. Beroepsorganisaties zoals KNOV, LHV, NVOG, NVK en NVVP werken hierin samen. Perined houdt zich bezig met audit en registratie binnen de geboortezorg als basis voor onderzoek en het leveren van een bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. Danacentrum houdt gegevens bij voor deze registratie, denk aan de plaats van de bevalling, de zwangerschapsduur bij bevalling en het geboortegewicht van het kind. Gegevens worden anoniem verwerkt, zwangeren en pasgeborenen zijn dus niet als persoon te herleiden. Perined is verantwoordelijk dat de gegevens uitsluitend voor de genoemde doelen gebruik worden en optimaal beveiligd zijn. Zie ook www.perined.nl

Zorgverleners die voorlichting en counseling geven over prenatale screening of die de prenatale screening uitvoeren, leggen gegevens van prenatale screening vast in Peridos. Het gaat om de NIPT, de ETSEO en de SEO. Doel is het waarborgen van kwaliteit van de screening en gebruiken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Het systeem voldoet aan strenge eisen in het kader van privacy van medische gegevens. De gegevens worden bijna uitsluitend anoniem gebruikt. Het is mogelijk om na afloop van de screening de gegevens uit Peridos te laten verwijderen. Zie ook www.peridos.nl

Geboortekaartjes
Na de geboorte van je baby vinden wij het leuk om een geboortekaartje te ontvangen. Op een geboortekaartje staan persoonsgegevens. Als je een geboortekaartje naar ons opstuurt, ga je er mee akkoord dat deze bij ons in de wachtruimte of op het prikbord van de verloskundigen komt te staan of hangen. Als je dat niet wilt, kun je dit aangeven op/bij het kaartje of de persoonsgegevens onzichtbaar maken. 

Privacy/gebruik persoonsgegevens voor cliënten die bij Dana MD B.V. onder IPT zorg komen

Door akkoord te geven op deze privacy overeenkomst verklaar je akkoord te gaan met:

  • Het opslaan en het verwerken van de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoon, geboortedatum, bijzondere persoonsgegevens (m.n. in de vragenlijst zoals gegevens over gezondheid/zwangerschap etc.);
  • Met het gebruiken van het doorgegeven e-mailadres voor het sturen van informatie over onze praktijk. 
  • Het bijhouden van een elektronisch patiënten dossier (EPD) met daarin jouw persoonsgegevens, jouw afspraakagenda en verslagen van behandelingen.

Alle medewerkers binnen Danacentrum gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn 20 jaar (vanaf het laatste consult), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jou of je kinderen. Dit is ter beoordeling van de zorgverlener.